Bezplatné ocenenie Čo dokážeme

Rastúce výdavky na splátky hypotekárnych úverov sa rozhodlo ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom financií riešiť štátnymi príspevkami. V januári 2024 vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Štát bude po splnení podmienok vyplácať fyzickým osobám príspevok na úrovni 75 % zo zvýšenia splátky úveru oproti predošlým splátkam, maximálne však do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre tie domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie.

Základné podmienky

Príspevok je určený fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorým z dôvodu stúpajúcich úrokových sadzieb stúpli mesačné splátky hypotekárneho úveru. Nehnuteľnosť, ktorá figuruje na úverovej zmluve, sa musí nachádzať na území Slovenska a musí byť určená výlučne na trvalé bývanie dlžníka, spoludlžníka alebo blízkych osôb (manžel, manželka, dieťa, rodič). Ak v zmluve o úvere figuruje dlžník aj spoludlžník, príspevok môže získať iba jeden z nich na jednu nehnuteľnosť na jednu zmluvu. Príspevky sa vzťahujú na úverové zmluvy podpísané pred 1.1.2024. Samozrejme, treba vydokladovať aj zvýšenú splátku úveru na základe stúpajúcich úrokových sadzieb. Prihliada sa aj na doterajšiu platobnú disciplínu. Úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, ospravedlnené je však meškanie platby do konca nasledujúceho mesiaca.

Príjmový limit

Čo sa týka príjmu, sú tu tiež obmedzenia. Priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, je maximálne vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Za rok 2022 je to 2 086,40 eur. Pri nesplnení tejto podmienky príjmu príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníkov za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6-násobok priemernej mzdy (ak žiadosť bude podaná v januári 2024 bude posudzovaný príjem za obdobie júl 2023 až december 2023). Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou.

Podanie žiadosti
Žiadosť o príspevok sa predkladá písomne na príslušný úrad alebo online s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak vám bola úroková sadzba zvýšená v roku 2023, žiadosť môžete podávať už v januári. Ak sa vám úroková sadzba zvýši až v roku 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby.
Žiadosť môže podať dlžník alebo spoludlžník, avšak príspevok je možné poskytnúť len jednému z nich. Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [  PDF]

Vyplácanie príspevku

Úrad vypláca príspevok mesiac dozadu, najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky (napr. klient splnil podmienky v mesiaci február, najneskôr do konca marca mu úrad vyplatí príspevok za mesiac február). Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny banky do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Autor: Andrea Vrábelová, Time4Dreams

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.