Bezplatné ocenenie Čo dokážeme

S nehnuteľnosťami sa spájajú aj daňové povinnosti a jednou z nich je podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. V prípade, že u vás za posledných 12 mesiacov nastali zmeny v liste vlastníctva, do konca januára musíte daňové priznanie podať. Ponúkame vám 10 prehľadných bodov, vďaka ktorým sa v tejto problematike zorientujete.

  1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa týka tých vlastníkov, ktorí v termíne 2.1.2023 až 1.1.2024 mali zaevidované nejaké zmeny na katastri nehnuteľností.
  2. Spravidla sa zmeny v listoch vlastníctva týkajú predaja, kúpy, zmeny vlastníckych podielov, darovania, kolaudácie, stavebného povolenia, prístavby, zmeny druhu pozemku, zmeny účelu využitia nehnuteľnosti, odstránenia stavby a iných vzniknutých skutočností spojených s nehnuteľnosťou.
  3. Podávanie daňového priznania v januári sa netýka tých osôb, ktoré vlani nehnuteľnosť dedili alebo dražili. Tým vzniká povinnosť podať daňové priznanie 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, čiže aj počas roka.
  4. Podávanie priznania sa v niektorých prípadoch týka aj nájmov, správy nehnuteľností a zmluvných vzťahov so Slovenským pozemkovým fondom.
  5. Tlačivo na podanie daňového priznania si stiahnete na webe Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk) link: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/DP_k_DzN_FO_2009.pdfalebo na miestnych alebo obecných úradoch, v ktorých katastrálnych územiach sa daná nehnuteľnosť nachádza.
  6. V daňovom priznaní vypĺňate údaje o nehnuteľnosti, výšku dane nie. Tú vám vyrubí úrad podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) a rozhodnutie vám zašle o pár týždňov (marec – apríl). Vyrubenú daň treba zaplatiť do 45 dní.
  7. Niektoré úrady poskytujú úľavy sociálne slabším obyvateľom, dôchodcom alebo ťažko zdravotne postihnutým. O úľavu treba požiadať tiež do 31. januára 2024. Ak potrebujete poradiť alebo skonzultovať svoju situáciu, informujte sa na obecnom alebo mestskom úrade.
  8. Daňové priznanie po vyplnení môžete zaslať klasicky poštou alebo podať elektronicky, ak máte funkčné prihlásenie na Finančnej správe SR alebo elektronický občiansky preukaz.
  9. V prípade, že nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti včas, hrozí vám pokuta od 10 do 3000 eur, avšak maximálne do výšky vyrubenej dane. Takže ak za nehnuteľnosť máte platiť daň 50 eur, pokuta nesmie túto sumu prevýšiť.
  10. Zákon pozná aj pojmy opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa dajú využiť v prípadoch, že ste v daňovom priznaní neuviedli správne údaje.

Zdroj: Time4Dreams

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.